I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Webová stránka MojeKnedlicky.cz je spravována a vlastněná společností Online Works s.r.o. a slouží jako e-shop čínských knedlíčků a dalšího zboží.

3. Prodejcem veškerého zboží nabízeného na webové stránce MojeKnedlicky.cz je restaurace Gui Lin, kterou řídí společnost XIN GUI LIN s.r.o.

Prodejce
Provozovna: Gui Lin Chinese Restaurant
Společnost: XIN GUI LIN s.r.o.
IČ: 04537793
DIČ: CZ04537793
se sídlem (shodné s adresou provozovny): Za Poříčskou bránou 382/16, Karlín, 186 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249327
kontaktní e-mail: wenb.gao@gmail.com
kontaktní telefon: +420 723 388 118
web: http://guilin.cz/

(dále jen „prodávající“)

Zprostředkovatel
Webový portál: MojeKnedlicky.cz
Společnost: Online Works s.r.o.
IČ: 07654677
DIČ: CZ 07654677
se sídlem: Bellušova 1849/14, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304850
kontaktní e-mail: reskomail@gmail.com
kontaktní  telefon: +420 732 731 781
web: https://mojeknedlicky.cz/

(dále jen „zprostředkovatel“)

4. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://mojeknedlicky.cz/ (dále jen „internetový obchod“).

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně snížené daně z přidané hodnoty (15 %). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, které nakonec vloží do košíku. V pokladně kupující vyplňuje fakturační údaje a pro dokončení objednávky souhlasí s obchodními podmínkami.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. V obsahu sdělení kupující najde odkaz na aktuální všeobecné obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

9. Dokončením objednávky se kupující zavazuje zboží vyzvednout osobně na adrese provozovny Gui Lin Chinese Restaurant, Za Poříčskou bránou 382/16, Karlín, 186 00 Praha.

10. Platba probíhá hotově nebo kartou při převzetí zboží.

11. Zboží lze objednat i na stránkách našich partnerů, kteří zboží doručují na zákazníkem zvolenou adresu. Tato adresa se musí nacházet v pásmu, ve kterém naši partneři doručují. Odkaz na naše partnery jsou k nalezení na domovské stránce https://mojeknedlicky.cz/.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího.

2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, která je považována za doklad a potvrzení o nákupu. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

4. Zboží je kupujícímu dodáno osobním odběrem kupujícího v provozovně prodávajícího.

5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím, nejdříve však zaplacením celé kupní ceny za zboží.

V. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

3. Dojde-li k situacím, že kupující není spokojen s kvalitou dané objednávky, je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat prodávajícího na telefonním čísle +420 720 549 389 (dále jen „Kontaktní telefon“), které je dostupná v rámci otevírací doby restaurace.

4. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží v ten den zakoupené. Zákazník je povinen si při převzetí objednávky zkontrolovat její správnost. Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit číslo účtenky a identifikační údaje uživatele. Bez sdělení těchto údajů není možné reklamační řízení zahájit.

5. V případě, že bude reklamace oprávněná, kupující má v souvislosti s odpovědností za vady právo:

VI. Mimosoudní řešení sporů

1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje provozovatel MojeKnedlicky.cz prostřednictvím Kontaktního telefonu, eventuálně elektronické adresy hned@mojeknedlicky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle provozovatel MojeKnedlicky.cz na elektronickou adresu kupujícího.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je dále příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám zprostředkovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu zprostředkovatele.

4. Prodávající ani zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2021